Εκδόσεις SR & Παλαιές Εκδόσεις του BarTender

Οι Εκδόσεις SR του BarTender είναι πάντα δωρεάν για τους χρήστες εκείνης της έκδοσης. Για παράδειγμα, η 10.1 SR4 είναι δωρεάν για τους χρήστες της 10.1.

Σημειώστε ότι με το BarTender 2016, οι εκδόσεις μεταξύ κυρίων εκδόσεων ταυτοποιούνται ως BarTender 2016 R2, BarTender 2016 R3 κλπ. Δεν θα αναφερόμαστε πια σε αυτές ως εκδόσεις SR, καθώς οι εκδόσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετα χαρακτηριστικά και όχι μόνο διορθώσεις σφαλμάτων.

Πρόσφατη Έκδοση

Έκδοση: BarTender 2016 R8, κυκλοφόρησε 2018-09-05.

Εκδόσεις SR Παλαιότερων Εκδόσεων του BarTender

BarTender Web Print Server

Περισσότερες πληροφορίες

Online Υποστήριξη "Self-Service"
WebHelp
Κέντρο Υποστήριξης / FAQ
Κατάρτιση & Βίντεο
Φόρουμ Χρηστών
Εκδόσεις SR

Υποστήριξη μέσω Τηλεφώνου, Email και Chat

Δήλωση του BarTender

Αναβάθμιση του BarTender

Εύρεση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή